NBW toetsing Drents Overijsselse Delta Zuid

Opdrachtgever
Waterschap Drents Overijssel Delta
Jaar
2015-2016
Locatie
Zwolle

Waterschap Drents Overijssel Delta heeft gekozen voor een innovatieve wijze van toetsing van de risiconormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), waarvoor een integraal 3Di model is gebruikt. Het uitgangspunt is om het watersysteem als geheel te beschouwen, in plaats van gefragmenteerde gebiedsanalyses of een focus beperkt tot waterstanden in watergangen.

De uitdaging

De wens is om bij het nieuwe Nationaal Bestuursakkoord Water toetsingen rekening te houden met de actuele doelstelling van het waterschap. Hierbij ook gebruik makend van KNMI klimaatscenario’s en de laatste modelleertechnieken. Op basis daarvan zijn de volgende concrete doelstellingen geformuleerd:

  • Opleveren van een nauwkeurig inundatiebeeld bij de herhalingstijden van 10, 25 en 100 jaar, inclusief de wateropgaven die deze beelden opleveren bij de huidige normen.
  • Genereren van basisinformatie voor de harmonisatie van de normenkaarten van WDOD.
  • De opzet van een breed toepasbaar integraal 3Di model dat gebruikt kan worden voor meerdere toepassingen, zoals calamiteitenbeheer en planning.

Onze oplossing

Het waterschap heeft voor 3Di gekozen als modelinstrumentarium voor dit project om een integrale benadering van het watersysteem te realiseren. Het gedetailleerde 2D oppervlaktemodel van 3Di biedt een grote verfijningsslag in de oppervlakkige berging, de oppervlakkige  afstroming en daarmee ook de inundatiebeelden. Omdat 3Di ook versnellingsslag levert, kunnen complete beheergebieden in zijn geheel gemodelleerd worden. Dit zorgt voor integrale modellering van het watersysteem.

De data vormt daarmee de drijvende kracht achter de systeemanalyse en het toetsingsproces. Model en toetsing staan in de dienst van de data. Zij worden beoordeeld op grond van ‘wat we weten’ uit de data. Centraal staat daarom het analyseren, controleren en aanscherpen van wat we weten.

Om tot een betrouwbaar model te komen is participatief modelleren toegepast. Daarbij is sterk ingezet een interactief proces van datacontrole, modelopzet, schematisatie en scenario-analyse.

Het resultaat

Met behulp van datamining zijn nieuwe watersysteemkenmerken geïdentificeerd en gecorrigeerd, zoals waterpeilen en kunstwerken. Daarmee is in één keer de vastgelegde kennis over het watersysteem verbeterd.

Op basis van deze data is een hoogwaardig en gedetailleerd 3Di gebiedsmodel gemaakt. Kalibratie van het model is gedaan op basis van parameters zoals initiële grondwaterstand, bodemweerstand in de watergangen en de baseflow. Daarbij is gebruik gemaakt van meet informatie vanuit neerslaggebeurtenissen en is gekeken naar seizoensinvloeden.

In consultatie met peilbeheerders en hydrologen zijn maatgevende gebeurtenissen bepaald om toe te passen in de stochastenmethodiek. Met behulp van de bijbehorende herhalingstijden en waterstanden zijn inundatiebeelden berekent voor de verschillende herhalingstijden. Deze zijn vervolgens getoetst aan de door het Waterschap opgestelde normen voor wateroverlast.

Op basis hiervan is de huidige watergave per polder bepaald, maar ook de toekomstige opgave aan de hand van het klimaatscenario voor 2050. Voor een betere interpretatie van de berekende wateropgave, zijn ook inundatieschades doorgerekend voor alle scenario’s. Met behulp van deze schade analyse zijn ook risicokaarten opgesteld voor het gehele gebied.

Alle cases

Ook een Nationaal Bestuursakkoord Water toets laten uitvoeren? Neem contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close