De business unit Stedelijk Water draagt bij aan een gezonde, veilige en duurzame stedelijke leefomgeving. Dit doen we door het beste inhoudelijke wateradvies te geven afgestemd op én voor de gemeentelijke markt. Kenmerkend aan ons advies is dat wij ons niet blindstaren op kaarten en grafieken, maar het systeemgedrag verklaren. 

Visie

Ons team heeft een academisch kennisniveau, ervaring met brede vraagstukken binnen het thema stedelijk water en voorsprong op het gebied van informatiebeheer. Door middel van onze kennis en tools bieden we efficiënte oplossingen. Ook stimuleren we klanten die zelf met onze tools willen werken door cursussen aan te bieden, bijvoorbeeld voor 3Di en QGIS.

Onze diensten

Systeeminzicht+

Om inzicht te krijgen in het reguliere functioneren van de riolering, het functioneren van het stedelijke oppervlaktewatersysteem en de interactie tussen maaiveld, riolering en het oppervlaktewatersysteem voeren wij voor vele gemeentes in Nederland een breed scala aan hydraulische analyses uit. Hierbij brengen we de kwetsbaarheid van woonkernen ten aanzien van wateroverlast door hevige neerslag in beeld. Dit inzicht gebruiken we om het ‘gedrag’ van de riolering en het watersysteem te verklaren en te voorspellen, knelpunten te analyseren, oplossingsrichtingen te definiëren, effectiviteit van maatregelen te beoordelen, als technische onderbouwing voor het waterplan, GRP, Omgevingsvisie of de Klimaatadapatiestrategie. Uitgangspunten en resultaten worden opgeleverd in de vorm van rapportages, kaarten, story maps of presentaties voor leek en met specialist.

Ontwerp en toetsing

Rioolvervanging en gebiedsontwikkeling zijn zichtbare, ingrijpende en prijzige activiteiten voor gemeentes en ontwikkelaars. Door in het planproces goed na te denken, vooraf realistische eisen te stellen en het plan te toetsen, worden toekomstige problemen voorkomen. We ondersteunen onze klanten procesmatig en inhoudelijk bij voorkeur vanaf de schetsfase van een project. Zo zorgen we ervoor dat de thema’s water en klimaat geborgd worden tot aan het bestek. We adviseren over de gewenste en benodigde afwatering van de te (her-)ontwikkelen plangebieden. Denk hierbij aan rioolontwerpen (ligging, dimensies, RWA en DWA, infiltratie/drainage, (blauw-groene daken) en aan klimaatbestendig ontwerpen van stedenbouwkundige plannen, waarin we ook hittestress meenemen in ons advies.

GIS en Dataproducten

Data is de basis van alles. Goede data en een duidelijke weergave van die data is belangrijk om betrouwbare en begrijpelijke beelden te krijgen waarop beleid wordt gemaakt. Wij ondersteunen onze klanten in het op orde krijgen, controleren en verbeteren van hun data binnen de domeinen water en klimaat.

Concrete voorbeelden zijn de door ons ontwikkelde Datachecker waarmee we meer dan 100 geautomatiseerd controles uitvoeren op de data en voorstellen doen voor slimme aannames. Het uitvoeren van een GWSW-nulmeting, de BGT-inlooptabel en de afkoppelrendementskaart .

Meten, Monitoren & Optimaliseren

Een kwalitatief goede afvalwaterketen draagt bij aan het verminderen van de kosten en kwetsbaarheid van deze infrastructuur. Een deel van deze infrastructuur is eind vorige eeuw aangelegd en loopt tegen het einde van de levensduur aan. Wij bieden inzicht in het huidig functioneren gebruiken om slimme keuzes voor de toekomst te maken. Zo adviseren we over verbeteringen in de afvoerstructuur, benutten we kansen om te sturen op water-op-straat, overstortingen of energieverbruik en maken we het onderhoud beter voorspelbaar, waardoor risicogestuurd asset management mogelijk is.

Cases

Harderwijk kiest voor klimaatrobuust watersysteem in nieuwbouwwijk

De Cresent plas moet zowel tegen extreme natte als extreem droge omstandigheden bestand zijn. Daarom zijn we gevraagd mee te denken in de ontwerpfase. We hebben ervoor gekozen de waterpartij te laten functioneren als een soort van stadsuiterwaarden. Het gebied biedt unieke voordelen in elk seizoen voor waterberging, waterkwaliteit, ecologie en recreatie.

Lees meer

Afkoppelrendementskaart Venlo

Om bij toekomstige ontwikkelingen direct een goed beeld te hebben van de kansrijkheid en effectiviteit van afkoppelen op een locatie is voor gemeente Venlo een afkoppelrendementskaart opgesteld voor de stedelijke kernen.

Lees meer

Samenwerken in de afvalwaterketen met GWSW

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt samen met de Leidse Regio, Bollenstreek, Groene Hart en Kennemerland toe naar een gebiedsdekkend data-uitwissel portaal voor de gehele waterketen. Dit biedt beter inzicht in de afvalwaterketen, draagt bij aan het behalen van doelstellingen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water en is noodzakelijk gezien de klimaatopgave.

Lees meer

Riool- en Hemelwaterplan Cadier en Keer

In Cadier en Keer staat rioolvervanging op de planning. Deze werkzaamheden zijn de aanleiding om eens kritisch te kijken naar het functioneren van het bestaande gescheiden stelsel en de aansluitende hemelwaterbuffers. Vanuit het verkregen inzicht zijn tijdens een werksessie en veldbezoek met de gemeente en Waterschap Limburg mogelijke verbetermaatregelen gedefinieerd.

Lees meer

Basisrioleringsplan en Stresstest (BRP+) Zundert

Om inzicht te krijgen in het functioneren van de riolering en buitenruimte is een BasisRioleringsplan+ (BRP+) opgesteld. Naast het bepalen van hydraulisch en milieutechnisch functioneren is er een stresstest wateroverlast uitgevoerd conform het deltaprogramma.

Lees meer

Klimaatbestendig Erasmus veld – Toetsing Stedenbouwkundig Ontwerp

Gemeente Den Haag heeft de ambitie om van Erasmus Veld de meest duurzame wijk van de gemeente te maken. Een klimaatbestendige inrichting is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom is het stedenbouwkundig ontwerp getoetst aan eisen die gesteld worden ten aanzien van extreme neerslag.

Lees meer

Rioolontwerp en wateradvies voor Revitalisering Giesbeek

Bij de revitalisering van de kern Giesbeek is veel aandacht uitgegaan naar klimaatadaptatie. De input van bewoners heeft hier een grote rol in gespeeld. Mede op basis van deze input hebben we een advies opgesteld voor het watersysteem en bovengrondse inrichting. Daarnaast hebben we een ontwerp gemaakt voor een gescheiden rioleringsstelsel.

Lees meer

Benieuwd wat we kunnen betekenen? Neem contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close