Missie en visie

Team Stedelijk Water heeft de missie om bij te dragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, nu en in de toekomst. We doorgronden boven- en ondergrondse riolering- en watersystemen en geven advies hoe deze duurzaam in te richten. Vanuit onze systeemkennis maken we verbeterde ontwerpen voor riolering, watersysteem en openbare ruimte. We sluiten hierin aan bij de filosofie ”Water en bodem sturend” en de landelijke Maatlat voor de groene gebouwde omgeving, maar ook de lokale visie op de ruimtelijke inrichting van de stad. We werken hierin nauw samen met team Omgeving & Klimaat. 

Onze visie: De stad van de toekomst heeft een duurzame waterbalans. Elke regendruppel wordt vastgehouden en hergebruikt, en leidt niet tot overlast. Vuil water komt niet in het natuurlijke systeem en wordt efficiënt gezuiverd.    

Kenmerkend voor onze aanpak

Integraal systeeminzicht als basis – Inrichting van onze stedelijke ruimte heeft groot effect op de route en verblijftijd van een waterdruppel. Deze gedachtegang was de basis om zo’n vijftien jaar geleden te starten met het modelinstrumentarium 3Di. Met 3Di rekenen we hevige neerslag integraal door. Ook doen we analyses met afwisselende zomerse weersextremen: droogte, gevolgd door een hittegolf en extreme buien. Waar blijft het beperkt beschikbare regenwater onder deze omstandigheden? Waar en hoe is herinrichting van de openbare ruimte gewenst? Omdat we integraal rekenen kunnen we ook zichtbaar maken waar elke waterdruppel vandaan is gekomen. Ook de stroombanen (inclusief de debieten) berekenen we.  

Scherpe handelingsperspectieven wateroverlast, droogte en waterkwaliteit – Met de 3Di-resultaten wordt het mogelijk zeer effectief maatregelen te kiezen bij wateroverlast, droogte en waterkwaliteit. Want we weten specifiek waar en hoeveel extra water we moeten vasthouden om wateroverlast en droogte tegen te gaan. En we weten welke route vuil water volgt, en hoe dit vuile water zich verspreidt in watergangen. Zo kunnen we de meest vervuilende bronnen effectief aanpakken en de waterkwaliteit beschermen. 

Inzet van data science – Betere informatie leidt tot betere besluiten. We zetten slimme ICT-tooling in om grote hoeveelheden data te bewerken, en om te zetten naar informatie waar besluiten op gebaseerd kunnen worden. Denk aan kaarten die laten zien waar je het meeste rendement hebt om af te koppelen, of een ICT-tool om de aangekoppelde oppervlakken op je riolering snel te actualiseren vanuit brondata. 

 

Onze diensten

Systeeminzicht+

We voeren een breed scala aan hydraulische analyses uit voor gemeenten in Nederland. Hiermee geven we inzicht in het reguliere functioneren van de riolering, oppervlaktewatersysteem en de interactie tussen maaiveld, riolering en het oppervlaktewatersysteem. Meestal voeren we deze analyses uit met ons hydrodynamische modelinstrumentarium 3Di. Maar we rekenen naar wens ook met de modellen Sobek of Infoworks. We brengen kwetsbaarheden en opgaven in beeld voor wateroverlast, waterkwaliteit (milieutechnisch functioneren) en droogte. Uitgangspunten uit de ‘Landelijke Maatlat groene gebouwde omgeving’ zijn vaak leidend. We analyseren hoe knelpunten ontstaan en waar het water exact vandaan komt (vanuit de riolering, vanaf het maaiveld of uit de waterlopen). Hiermee kunnen we concrete maatregelen voorstellen en dimensioneren om overlast te voorkomen. Het systeeminzicht vormt de technische onderbouwing voor gemeentelijke Water- en Rioleringsplannen, Omgevingsvisies en Klimaatadaptatiestrategieën. Uitgangspunten en resultaten worden opgeleverd in de vorm van rapportages, kaarten, storymaps of laagdrempelige presentaties. 

Klimaatbestendig ontwerp

In en rondom onze Nederlandse steden vinden de komende jaren grote nieuwbouw-ontwikkelingen plaats die decennialang onderdeel zullen zijn van onze leefomgeving. Het is dus van belang dat al deze ontwikkelingen klimaatbestendig worden gebouwd. Voor gemeenten, ontwikkelaars en architectenbureaus toetsen we stedenbouwkundige ontwerpen voor in- en uitbreidingen volgens de eisen van de Landelijk maatlat voor klimaatbestendigheid. Dit doen we op verschillende detailniveaus, met of zonder model, afhankelijk van de fase van een project. Ook stellen we rioolontwerpen en hemelwaterstructuurkaarten op en geven indicatieve maaiveld- en vloerpeilhoogtes voor stedenbouwkundige ontwerpen.

Dataproducten en ICT tools

Goede data en een duidelijke weergave daarvan is belangrijk om betrouwbare en begrijpelijke beelden te krijgen waarop beleid wordt gemaakt. Want betere informatie leidt tot betere besluiten. Ter ondersteuning van ons advies ontwikkelen we handige tools waarmee we gemeenten op hoog detailniveau inzicht geven op verschillende water gerelateerde thema’s. Denk daarbij aan vragen zoals: 

  • Welke oppervlakken op welk (water)systeem zijn aangesloten (BGT-InloopTool),  
  • Welke oppervlakken het meest rendabel zijn om af te koppelen en waarop (Afkoppelrendementskaart)  
  • Welke kansen er liggen in de openbare ruimte om meer water vast te houden (Kansenkaart Openbare Ruimte) 
  • Wat het effect is van nieuwbouw of afkoppelen op bemalingsgebieden (Dashboarding).  

Cases

Harderwijk kiest voor klimaatrobuust watersysteem in nieuwbouwwijk

De Cresent plas moet zowel tegen extreme natte als extreem droge omstandigheden bestand zijn. Daarom zijn we gevraagd mee te denken in de ontwerpfase. We hebben ervoor gekozen de waterpartij te laten functioneren als een soort van stadsuiterwaarden. Het gebied biedt unieke voordelen in elk seizoen voor waterberging, waterkwaliteit, ecologie en recreatie.

Lees meer

Afkoppelrendementskaart Venlo

Om bij toekomstige ontwikkelingen direct een goed beeld te hebben van de kansrijkheid en effectiviteit van afkoppelen op een locatie is voor gemeente Venlo een afkoppelrendementskaart opgesteld voor de stedelijke kernen.

Lees meer

Samenwerken in de afvalwaterketen met GWSW

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt samen met de Leidse Regio, Bollenstreek, Groene Hart en Kennemerland toe naar een gebiedsdekkend data-uitwissel portaal voor de gehele waterketen. Dit biedt beter inzicht in de afvalwaterketen, draagt bij aan het behalen van doelstellingen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water en is noodzakelijk gezien de klimaatopgave.

Lees meer

Riool- en Hemelwaterplan Cadier en Keer

In Cadier en Keer staat rioolvervanging op de planning. Deze werkzaamheden zijn de aanleiding om eens kritisch te kijken naar het functioneren van het bestaande gescheiden stelsel en de aansluitende hemelwaterbuffers. Vanuit het verkregen inzicht zijn tijdens een werksessie en veldbezoek met de gemeente en Waterschap Limburg mogelijke verbetermaatregelen gedefinieerd.

Lees meer

Basisrioleringsplan en Stresstest (BRP+) Zundert

Om inzicht te krijgen in het functioneren van de riolering en buitenruimte is een BasisRioleringsplan+ (BRP+) opgesteld. Naast het bepalen van hydraulisch en milieutechnisch functioneren is er een stresstest wateroverlast uitgevoerd conform het deltaprogramma.

Lees meer

Klimaatbestendig Erasmus veld – Toetsing Stedenbouwkundig Ontwerp

Gemeente Den Haag heeft de ambitie om van Erasmus Veld de meest duurzame wijk van de gemeente te maken. Een klimaatbestendige inrichting is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom is het stedenbouwkundig ontwerp getoetst aan eisen die gesteld worden ten aanzien van extreme neerslag.

Lees meer

Rioolontwerp en wateradvies voor Revitalisering Giesbeek

Bij de revitalisering van de kern Giesbeek is veel aandacht uitgegaan naar klimaatadaptatie. De input van bewoners heeft hier een grote rol in gespeeld. Mede op basis van deze input hebben we een advies opgesteld voor het watersysteem en bovengrondse inrichting. Daarnaast hebben we een ontwerp gemaakt voor een gescheiden rioleringsstelsel.

Lees meer

Benieuwd wat we kunnen betekenen? Neem contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close