Onze ambitie is om bij te dragen aan een toekomstbestendig en duurzaam regionaal waterbeheer. Door vandaag te assisteren in slimme keuzes, zorgen we dat waterbeheerders klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. Of dat nu gaat om klimaatverandering, nieuw beleid- en regelgeving, of de digitale transformatie. Dit doen wij door een betrouwbare partner te zijn voor waterschappen, provincies en andere waterbeheerders. Internationaal zijn wij een kennis- en technologiepartner voor publieke en private partijen.

Visie

Waterbeheer staat voor een aantal grote uitdagingen. Een veranderend klimaat en druk op natuur en ecologie vraagt om vernieuwing in beleidskeuzes. De omgevingswet dient als overkoepelende instrument houvast te bieden, maar zorgt ook voor onzekerheid. Daarbij is op dit moment de Digitale Transformatie is volle gang.

Meer dan ooit is nu het moment om het waterbeheer van de toekomst in te richten. Wij hebben een integrale benadering van hydrologie, maar ook beleidsdoelstellingen, om tot concrete en gedragen oplossingen te komen. Onze digitale innovaties bieden daarbij praktische ondersteuning, nieuwe inzichten en unieke kansen.

Onze diensten

Analyse, Normeren en Toetsen van Watersystemen

Wij ondersteunen waterbeheerders in het doorgronden van watersystemen. Daarbij maken we het hydrologisch en hydraulisch functioneren inzichtelijk, maken we samen met u knelpunten inzichtelijk en vinden we oplossingen. De verantwoordelijkheid van waterbeheerders kennen we goed. Daarbij luisteren naar uw wensen en ambitieniveau om passend maatwerk te kunnen leveren. Wij voeren grondige analyses uit met, of zonder, gespecialiseerde modelinstrumentaria, zoals Sobek en het door onszelf ontwikkelde 3Di. Wij ondersteunen onder andere bij watersysteemanalyses en het opstellen van beleidsplannen, wateroverlast- en overstromingsanalyses, en droogte en waterbeschikbaarheidsstudies.

Download PDF

Ontwerp en Ontwikkeling

Het watersysteem zal de komende jaren sterk ontwikkelen. Door klimaatverandering moet het watersysteem ook goed functioneren bij extremere buien, maar ook bij toenemende droogte. Daarbij neemt de druk op het gebruik van de buitenruimte steeds verder toe, denk aan woningbouw, nieuwe infrastructuur aan de ene kant, en water en natuur aan de ander kant. Wij ondersteunen onze klanten bij deze ontwikkelingen zowel inhoudelijk als procesmatig bij deze ontwikkelingen. Vroeg in het planproces adviseren we over de ontwerpuitgangspunten, denken mee over ontwerpvarianten en dragen bij aan een soepel ontwerpproces met de omgeving. Daarbij zijn we met onze instrumenten in staat te zorgen voor begrijpelijke en toegankelijke inzichten.

Download PDF

Digitalisering en informatieservices

De Digitale Transformat biedt zowel kansen als uitdagingen. Wij ondersteunen onze klanten hierbij met het op orde brengen van beheergegevens, het leveren van innovatieve tools, en adviseren in structurele optimalisaties van werkprocessen. De opkomst van ‘informatieservices’ maakt het steeds eenvoudiger werkprocessen datagedreven te maken. We brengen onze expertise, kennisdomein, hydrologische modellen en toepassingsgerichte tools in om onze klanten te ondersteunen. Daarbinnen blijven we innoveren in samenwerking met onze klanten en partners in nieuwe technieken, zoals het gebruik van satellietbeelden voor het monitoren van watersystemen. We zijn ervaren op het gebied van informatieservices en satellietdata en op onze kennis van hydrologie en watersystemen.

Download PDF

Informatieservices voor ontwikkelingsorganisaties

Door onze technologie en expertise in zetten in landen in ontwikkeling, dragen we ook internationaal bij aan een betere leefomgeving. Wij werken samen met ambassades, NGO’s en andere bedrijven om de kwetsbare groepen te ondersteunen in beter watermanagement. Daarvoor ontwikkelen we informatieservices op basis van satelliet- en geodata. Een voorbeeld hiervan zijn de meerdere irrigatieadviezen, die we via apps beschikbaar maken voor kleinschalige boeren of het inrichten van een Flood Early Warning System. Met behulp van het Lizard geodata platform kunnen we hoogwaardige, betrouwbare én betaalbare oplossingen leveren.

Download PDF

Cases

Langzame bodemafvoer modelleren in 3Di: case study Schermerpolders

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de ambitie een 24/7 wateroverlastbeeld van het beheergebied te verkrijgen. Daarbij beschikt het hoogheemraadschap over gedetailleerde neerslag-afvoer modellen in 3Di die hiervoor ingezet kunnen worden. Deze modellen zijn echter ontwikkeld voor kortstondige neerslaggebeurtenissen. In opdracht van HHNK is onderzocht of de onverzadigde zone van de bodem beter gemodelleerd kan worden met behulp van de ‘interflow’ functionaliteit in 3Di. Deze gedistribueerde interflow laag in het model kan water langzaam opnemen en geleidelijk weer uit laten stromen.

Lees meer

Ontwikkeling van een Neerslagschademodel voor Achmea

Klimaatverandering vergroot de kans op extreme neerslag in Nederland wat kan leiden tot meer schade. Dit heeft ook gevolgen voor de financiële sector, zoals banken en (her)verzekeraars. Achmea wil meer inzicht in de financiële gevolgen van extreme neerslag op landelijk niveau en heeft daarom Nelen & Schuurmans gevraagd om een neerslagschademodel te onderzoeken. Binnen de opdracht zijn de technische mogelijkheden onderzocht en is het schademodel geverifieerd met behulp van geclaimde schade.

Lees meer

Watersysteemanalyse en Watertoets Agriport

Het Agriport terrein in de Wieringermeerpolder huisvest Big Tech datacenters, onder meer van Microsoft en Google. Afspraken over de waterhuishouding in dit gebied zijn twintig jaar geleden gemaakt. Om klimaatrobuustheid te kunnen garanderen, dienen deze afspraken te worden herzien. Nelen & Schuurmans heeft het functioneren van het watersysteem in beeld gebracht en advies gegeven over een klimaatrobuuste inrichting met behulp van een integraal 3Di model.

Lees meer

Water Availability Monitor voor irrigatie advies

Nelen & Schuurmans heeft samen met AgroVision en VanderSat een irrigatie-informatieservice ontwikkeld, dat gebruik maakt van hoogwaardige satellietdata en geavanceerde hydrologisch modellen. De Water Availability Monitor (WAM) bied real-time irrigatie advies aan agrariërs en draagt daarmee bij aan een betere gewasproductie en efficiënter watergebruik.

Lees meer

Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier 2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werkt aan een verbeterde aanpak voor bescherming tegen wateroverlast. Nelen & Schuurmans heeft HHNK ondersteund bij het bedenken en uitvoeren van deze nieuwe wateroverlastanalyse. Belangrijke pijlers zijn het zorgen voor goede basisgegevens, het automatiseren van de modelbouw, en het uitvoeren van de ruimtelijk impactanalyses.

Lees meer

SpiceUp

Het SpiceUp-project stelt geo-informatie beschikbaar ter ondersteuning van 100.000 peperboeren in Indonesië. Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit en kwantiteit van de peperproductie te verbeteren. Door een betere opbrengst krijgen ze een eerlijker inkomen, maar ook draagt dit bij aan het vergroten van voedselzekerheid. Daarnaast verduurzamen we de landbouw door het terugbrengen van water, kunstmest en pesticiden gebruik.

Lees meer

SBIR – Bodemdaling landelijk gebied

Binnen het SBIR traject ontwikkelen wij samen met SkyGeo en HydroLogic de bodemdaling informatieservice BODIS. Door op een slimme manier satellietdata met modellen en andere geodata te combineren monitoren we hiermee de bodemdaling in landelijk gebied.

Lees meer

ESA – Earth Observation for Sustainable Development (EO4SD)

Om in projecten meer gebruik te maken van satelliet data heeft ESA het Earth Observation for Sustainable Development (EO4SD) gelanceerd. Het EO4SD concentreerd zich op de thema's: agricultuur en landelijke ontwikkeling, water management, stedelijke planning, klimaatadaptatie, conflict en veiligheid en risicobeperking bij natuur rampen. Met behulp van het dataplatform Lizard en workshops hebben wij de meerwaarde van geodata kunnen demonstreren.

Lees meer

NBW toetsing Drents Overijsselse Delta Zuid

Waterschap Drents Overijssel Delta heeft gekozen voor een innovatieve wijze van toetsing van de risiconormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), waarvoor een integraal 3Di model is gebruikt. Het uitgangspunt is om het watersysteem als geheel te beschouwen, in plaats van gefragmenteerde gebiedsanalyses of een focus beperkt tot waterstanden in watergangen.

Lees meer

Sat4Rice – Geoinformatie service voor rijstboeren in Vietnam

Hoe kunnen satellieten en ICT kleinschalige boeren in de Mekong delta helpen bij? Met de Sat4Rice service worden geavanceerde technologieën geïntroduceerd om rijst efficiënter en duurzamer te kunnen producten.

Lees meer

Klimaatbestendig en water robuust ontwerp: De Lange Weeren

Bij de ontwikkeling van woningbouw speelt vaak de vraag: Hoe zorgen we voor een klimaatbestendig en waterrobuust ontwerp en op welke manier kunnen we deze eisen slim meenemen in het ontwerpproces? Voor de Scholtens groep hebben we de water- en klimaatopgaven in beeld gebracht. Wij veven bruikbare, herleidbare en begrijpelijke suggesties en adviezen en ondersteunen het vergunningsverleningsproces met waterbeheerders.

Lees meer

Compenserende bergingstool

In Noord-Holland vinden op grote schaal ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil voorkomen dat daarbij de kwetsbaarheid voor wateroverlast toeneemt. Om ook in de toekomst voldoende waterberging te behouden is het beleid om hydrologisch neutraal te ontwikkelen uitgebreid en een tool ontwikkeld om vergunningsaanvragen te toetsen.

Lees meer

Weten hoe we uw organisatie vooruit kunnen helpen? Neem contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close