Watersysteemanalyse en Watertoets Agriport

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Jaar
2021
Locatie
Heerhugowaard

Het Agriport terrein in de Wieringermeerpolder huisvest Big Tech datacenters, onder meer van Microsoft en Google. Afspraken over de waterhuishouding in dit gebied zijn twintig jaar geleden gemaakt. Om klimaatrobuustheid te kunnen garanderen, dienen deze afspraken te worden herzien. Nelen & Schuurmans heeft het functioneren van het watersysteem in beeld gebracht met behulp van een integraal 3Di model. Het watersysteem van Agriport is oorspronkelijke ontworpen om neerslag vooral te bergen in watergangen. Onderzocht is of deze aanpak nog steeds wenselijk is met het oog op wateroverlast risico’s en de aanwezige economische waarde.

De uitdaging

Traditioneel gezien wordt er per deelgebied in een polder een watercompensatiepercentage berekend, gebaseerd op de aanwezige bodemtypes en landgebruik. Het uitgangspunt is dat bij toenemende verharding de waterstand bij een specifieke bui niet mag toenemen. Wanneer de waterstand wel toeneemt, dienen er maatregelen getroffen te worden om dit te compenseren.

Momenteel is het watersysteem van de Wieringermeerpolder gecompartimenteerd. Het waterniveau binnen Agriport stijgt veel sneller dan in de compartimenten daarbuiten. Het systeem is zo ontworpen om neerslag te kunnen bergen in de drooglegging.

Voor Agriport is het wenselijk de compartimentering los te laten. Daardoor stijgen de waterstanden bij hevige neerslag minder, maar is er wel meer overlast in omliggende compartimenten. Om deze wateroverlast te voorkomen, zouden er in de omliggende compartimenten waterbergingsmaatregelen getroffen moeten worden. Dit is echter voor de ontwikkelaars van het gebied onwenselijk.

Onze oplossing

Om het precieze functioneren van het watersysteem in kaart te brengen is het bestaande hydraulische 3Di model van de Wieringermeerpolder geactualiseerd. Dit model is doorgerekend met negen neerslaggebeurtenissen van T100, T250 en T1000 buien. Zowel in korte als lange reeksen, met en zonder klimaatscenario’s.

We hebben een risicobenadering toegepast waarbij wordt er gekeken naar de kans en het (financiële) gevolg. Daarom is voor alle scenario’s is met behulp van de WaterSchadeSchatter ook een schadebeeld berekend.

Na het doorrekenen van de eerste negen neerslaggebeurtenissen is het model aangepast met een geplande aanleg van 50ha verharding en de genormeerde 5% watercompensatie. Dit aangepaste model is opnieuw doorgerekend met de neerslaggebeurtenissen om de invloed op het systeemgedrag en risico-kans in kaart te brengen. Hieruit bleek dat de schade bij neerslaggebeurtenissen met extreme herhalingstijden (T=1000) zeer sterk toenam.

Om naar een oplossing toe te werken zijn meerdere oplossingsvarianten geschematiseerd, uitgaande van toenemende watercompensatiepercentages. Hierbij is zowel gekeken naar de situatie waarbij de toekomstige verharding binnen het compartiment blijft als wanneer deze wordt losgekoppeld van het compartiment en vrij afwatert naar de rest van de Wieringermeer.

Het resultaat

Gebleken is dat neerslaggebeurtenissen tot T250 niet leiden tot wateroverlast. Vanaf T1000 treedt er echter wel inundatie op. Om te voorkomen dat de wateroverlast en bijbehorende schade in de toekomst toenemen, moet binnen het compartiment het compensatiepercentage beperkt worden verhoogd. Een alternatief is om toekomstige verharding ‘los te koppelen’ en direct op de Wieringermeer te laten lozen. Het compensatiepercentage in deze situatie voor dit gebied is ook vastgesteld.

Op basis van deze informatie kan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met de gemeente en andere stakeholders onderbouwen voor welk risiconiveau het watersysteem ingericht dient te worden.

Alle cases

Interesse in een watersysteemanalyse? Neem contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close