Stresstest Light Klimaatbestendigheid Waterpanel Noord

9 april 2020

“Welkom in het nieuwe klimaat” zei weerman Gerrit Hiemstra eind 2016 toen er zich weer een bijzondere situatie in het weer voordeed. Klimaatverandering is een feit, en we staan aan de lat om te werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust ingericht Nederland, waar schade, door hitte, wateroverlast en droogte in de steden en in ons landelijk gebied, zoveel mogelijk beperkt blijft.

De samenwerkende partners van Waterpanel Noord zijn zich heel bewust van deze uitdaging en zijn in oktober 2017 gestart met het project Stresstest Light Klimaatbestendig Waterpanel Noord. Dit overeenkomstig het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat stelt dat overheden in 2020 klimaat-robuust handelen hebben verankerd in beleid en in 2050 klimaatrobuust moeten zijn ingericht.

Doel van dit project is het in kaart brengen van de effecten van klimaatverandering voor de thema’s Wateroverlast, Droogte, Hitte en Waterkwaliteit. Deze effecten worden in het project door vertaald naar kwetsbaarheden, knelpunten, kansen en oplossingsrichtingen. De resultaten van deze stresstest zijn de opmaat voor verdere uitwerking in een adaptatieplan en -strategie.

Weten, willen, werken…

De afgelopen weken is er hard gewerkt om de gemeenten meer inzicht te geven in de impact van klimaatverandering. Ambtenaren met expertises in Groen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Wegbeheer, Rioolbeheer en Zorg en Welzijn hebben hun hoofd gebogen over kwetsbare locaties in hun gemeente. Zo zijn praktijkknelpunten van wateroverlast vergeleken met de gevolgen van heftige zomerse piekbuien en zijn de gevolgen van droogte beoordeeld. Daarbij is gebruik gemaakt van een klimaatatlas (wpn.klimaatatlas.net) die speciaal voor de gemeenten en het waterschap binnen Waterpanel Noord is ingericht. Net als een traditionele atlas is de klimaatatlas een verhelderend naslagwerk dat overal geraadpleegd kan worden, waarbij informatie tot op straatniveau beschikbaar is. In de atlas is de impact van klimaatverandering voor uw gemeente in kaart gebracht voor de thema’s wateroverlast, droogte, hitte en waterkwaliteit.

Weten, willen, werken…

Doordat klimaatverandering impact heeft op bijna alle werkdomeinen krijgen we de kans om integraal te denken en te handelen. Om onze leefomgeving klaar te maken voor de gevolgen van een veranderend klimaat zijn we genoodzaakt om samen te zoeken naar oplossingen. Onlangs zijn we gestart met klimaatateliers. De ateliers vormen een opmaat naar het vormen van een adaptatieplan en -strategie. In het atelier worden de knelpunten die voortkomen uit het veldbezoek bediscussieerd middels een risicodialoog en maken we samen, in een interactieve sessie, een eerste aanzet in het vormen van een ambitie.

Weten, willen, werken

De klimaatatlas, veldbezoeken en de klimaatateliers moeten leiden tot een concrete ambitie waaruit een duidelijk adaptatieplan gevormd kan worden. Een belangrijke taak die onder andere getrokken en omarmd moet worden door wethouders en bestuursleden. De ambitie en het adaptatieplan vormen de kapstok voor gedegen uitvoeringsprogramma’s. Om zowel de ambtenaren als de bestuursleden op de hoogte te brengen van de resultaten van dit project wordt 17 april een ambtelijke en 5 juli een bestuurlijke conferentie georganiseerd over het project.

 

close